Regulamin Dworca Autobusowego PKS Elbląg Sp. z o.o. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS ELBLĄG SP. Z O.O.

 

I.   CZĘŚĆ OGÓLNA

 

§ 1 Postanowienie wstępne

1.    Niniejszy Regulamin korzystania z Dworca Autobusowego PKS Elbląg Sp. z o.o. (dalej: jako „Regulamin”) został wydany na podstawie następujących przepisów:

a)     art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2020.1740 tj. z dnia 08.10.2020r. z późn. zm);

b)     art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U.2020.8 tj. z dnia 03.01.2020r. z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266 z dnia 7 marca 2006r. z późn. zm.);

c)     art. 18b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.2022.180 tj. z dnia 26.01.2022r. z późn. zm.);

d)     Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz.UE.L.2007.315.1 z dnia 03 grudnia 2007r.);

e)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz. UE.L.2011.55.1 z dnia 28 lutego 2011 r.);

f)      ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U.2021.1371 z dnia 27.07.2021 r. z późn. zm.),

oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2021.450 tj. z dnia 12.03.2021r. z późn. zm.).

2.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)     Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób – pasażerów łącznie z kierowcą;

b)    Dworzec – Dworzec Autobusowy zarządzany przez PKS Elbląg Sp. z o.o. (zgodnie z definicją poniżej);

c)     Korzystający – inny niż Przewoźnik (zgodnie z definicją poniżej) podmiot uprawniony do wjazdu na teren Dworca i korzystania z miejsc postojowych (zgodnie z definicją poniżej), w zakresie określonym umową lub Regulaminem (zgodnie z definicją poniżej);

d)    miejsce postojowe – teren w obrębie Dworca wyznaczony do postoju o innym charakterze niż postój na stanowisku odjazdowym lub przyjazdowym;

e)     PKS Elbląg – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pod adresem Al. Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000048642, NIP: 578-27-06-307, REGON: 170919369, tel.: +48 55 239 62 22, e-mail: pks@pks.elblag.pl adres strony internetowej: www.pks.elblag.pl

f)     przewozy okazjonalne – przewozy nieregularne, wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich, tj. uczestników przewozu grupowego;

g)    Przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób w autobusowym transporcie drogowym na podstawie posiadanej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób i stosownych zezwoleń szczególnych lub potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

h)    regularny przewóz osób – przewozy osób wykonywane w ramach komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, pośpiesznej, ekspresowej, międzynarodowej, specjalnej po drogach publicznych według uzgodnionego i posiadanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, na podstawie udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń oraz indywidualnych umów przewozu zawieranych bezpośrednio między przewoźnikiem a podróżnymi;

i)      stanowisko odjazdowe – numerowane miejsce przeznaczone do postoju Autobusów w celu zabrania pasażerów i bagażu;

j)      stanowisko przyjazdowe – miejsce przeznaczone do postoju Autobusów w celu wysadzania pasażerów i bagażu;

k)    uczestnik ruchu – podróżny lub inna osoba poruszająca się po terenie Dworca.

3.    W Regulaminie określa się:

a)     przeznaczenie i funkcje Dworca oraz jego dostępność dla użytkowników;

b)      regulacje z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Dworca;

c)     warunki i zasady korzystania z Dworca i sankcje za ich nieprzestrzeganie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.    Dworzec przeznaczony jest do użytku publicznego, a przebywanie na nim jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień oraz przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów przeciwpożarowych.

2.    Dworzec jest udostępniany:

a)     podróżnym na zasadach opisanych w Części II regulaminu z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszej Części I Regulaminu;

b)     Przewoźnikom na zasadach określonych w Części III Regulaminu, z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszej części I regulaminu,

c)     Korzystającym, w trybie i na warunkach określonych w Części III Regulaminu oraz w odrębnej umowie (o ile ma zastosowanie).

3.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na Dworcu, PKS Elbląg współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Strażą Graniczną, Agencją Ochrony i innymi uprawnionymi służbami oraz zastrzega sobie prawo do:

a)     korzystania z usług firm ochroniarskich;

b)     całodobowego monitorowania Dworca z przechowywaniem nagrań przez okres 21 dni, przy czym monitorowanie, przechowywanie i ewentualne wykorzystywanie nagrań odbywa się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3 Infrastruktura Dworca

1.    Dworzec posiada Budynek Dworcowy przyjazny dla osób niepełnosprawnych, mieszczący następujące pomieszczenia i posiadający następujące wyposażenie:

         hala obsługi podróżnych („Hala Dworcowa”),

         kasy biletowe,

         poczekalnia z miejscami siedzącymi,

         punkt informacyjny dla podróżnych u dyspozytora – dyżurnego ruchu,

         wizualny system informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów,

         toalety dla podróżnych, w tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

         windy dla osób niepełnosprawnych w komunikacji pionowej z poziomu Hali dworca na poziomy (+1),

         pomieszczenie odprawy kierowców,

         bankomat,

         punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne,

         centrum obsługi motoryzacji

         Referat Obsługi Kierowców.

 

2.    Na terenie Dworca znajdują się:

         stanowiska odjazdowe komunikacji krajowej i międzynarodowej,

         stanowiska przyjazdowe komunikacji krajowej i międzynarodowej,

         miejsca postojowe przeznaczone dla Autobusów,

         utwardzony plac manewrowy,

         miejsce postojowe przeznaczone na postój samochodów osobowych i ciężarowych,

         stacja paliw,

         myjnia samochodowa wraz z możliwością sprzątania wnętrza,

         miejsce do opróżnienia toalet autobusowych,

         okręgowa stacja kontroli pojazdów.

 

3.    Przed budynkiem hali obsługi podróżnych na terenie Dworca znajdują się:

         postój taksówek,

         miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

         samoobsługowy parking dla samochodów osobowych.

4.    Dworzec znajduje się w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego PKP w Elblągu.

 

 

 

 

 

 

§ 4 Przypisy porządkowe

 1.   Na terenie Dworca zabrania się:

 a)  prowadzenia bez pisemnej zgody PKS Elbląg działalności gospodarczej, w tym działalności akwizycyjnej (w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych), akcji reklamowych, działań marketingowych lub zbiórek publicznych. Osoby prowadzone taką działalność bez zgody PKS Elbląg mogą być usunięte z Dworca za pośrednictwem organów porządkowych lub organów ścigania (Policja, Straż Miejska);

 b)  pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru;

 c)   używania otwartego ognia, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia, używania lub sprzedawania środków odurzających;

 d)  wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;

 e)  wpuszczania, wprowadzania i pozostawiania zwierząt bez dozoru, wprowadzania lub wyprowadzania psów bez kagańców i smyczy oraz aktualnego świadectwa szczepienia;

 f)    dokarmiania zwierząt, w tym ptaków;

 g)  zaśmiecania i zanieczyszczania (w tym rozprzestrzenianie cieczy i gazów) infrastruktury;

 h)  żebrania, zakłócania porządku publicznego lub spokoju podróżnym oraz pozostałym osobom korzystającym z usług świadczonych przez PKS Elbląg lub Przewoźników, w szczególności poprzez krzyki, hałas, zachowanie powszechnie uważane za wulgarne lub agresywne, a także poprzez utrudnianie korzystania z Dworca przez osoby wywołujące powszechnie poczucie dyskomfortu, lub na których zachowanie podróżni lub inne osoby korzystające z Dworca składają skargi do PKS Elbląg.

 i)    jazdy na rowerach, motorowerach, motorach, hulajnogach, wrotkach, rolkach, deskorolkach lub innych urządzeniach, które mogą stanowić zagrożenia dla podróżujących lub pozostałych osób korzystających z Dworca;

 j)    niszczenia elewacji budynku lub wyposażenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia znajdującego się na Dworcu;

 k)   urządzania gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2022.888 tj.z dnia 25.04.2022 r. z późn. zm.);

 l)    wykorzystywania pomieszczeń poczekalni dziennej przeznaczonej dla podróżnych przez inne osoby do innych celów niż oczekiwanie na kontynuację podróży;

 m) przebywania w celach noclegowych w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych;

 n)  umieszczania, usuwania, uszkadzania lub zmiany ogłoszeń, informacji, reklam, oznakowania stałego, napisów lub rozkładów jazdy bez zgody PKS Elbląg;

 o)  ruchu pieszych poza miejscami do tego wyznaczonymi, tj. drogi dla pieszych, place dla pieszych;

 p)  wchodzenia osób nieupoważnionych na teren płyty parkingowo - manewrowej Autobusów.

 

 2.   Dworzec Autobusowy przeznaczony jest dla osób korzystających z jego usług. Na jego terenie mogą przebywać następujące osoby:

1.) Osoby posiadające ważny bilet na odjazdy z Dworca,

2.) Osoby dokonujące zakupu biletów na przejazdy,

3.) Przewoźnicy i ich pracownicy realizujący przewóz na podstawie umowy zawartej z PKS Elbląg Sp. z o.o.,

4.) Przedsiębiorcy i ich przedstawiciele prowadzący działalność gospodarczą na terenie Dworca na podstawie umowy zawartej z PKS w Elblągu Sp. z o.o.,

5.) Osoby korzystające z usług świadczonych na terenie Dworca,

6.) Inne osoby upoważnione przez PKS w Elblągu Sp. z o.o. Oraz inne osoby, którzy mają prawo przebywania w oparciu o uprawnienia przyznane im na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3.   Pracownicy Dworca i służby porządkowe wynajęte przez PKS Elbląg mają prawo:

 a)  w stosunku do osób naruszających Regulamin, w tym w szczególności zakazy wymienione w ust. 1 powyżej – wezwać je do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem, a w przypadku nieuczynienia zadość temu żądaniu – wezwać do natychmiastowego opuszczenia terenu Dworca;

 b)  zatrzymać i wylegitymować osoby naruszające Regulamin, a w przypadku odmowy wylegitymowania się – przekazać Policji, Straży Miejskiej lub Straży Granicznej;

 c)   w przypadku niszczenia elewacji budynku lub wyposażenia, dewastacji lub przywłaszczenia mienia znajdującego się na Dworcu, jak również wnoszenia na teren Dworca rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów lub innego zachowania stwarzającego w oczywisty sposób bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, w tym podejrzenia kradzieży – zatrzymać sprawcę w celu niezwłocznego przekazania go Policji.

 4.   PKS Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca.

 

 

II.   ZASADY KORZYSTANIA Z DWORCA PRZEZ PODRÓŻNYCH

 

§ 1 Informacje dotyczące usług dostępnych dla podróżnych

1.    Hala Dworca jest czynna dla podróżnych w godzinach:

            poniedziałek - piątek 06:00 – 18:00

            sobota - 06:00 – 16:00

            W niedzielę i święta Dworzec jest nieczynny.

2.    W ramach usług dla podróżnych Dworzec prowadzi:

1)     Sprzedaż biletów według następujących zasad:

a)     sprzedaż biletów prowadzona jest w kasach Dworca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;

b)     przedsprzedaż biletów prowadzona jest z wyprzedzeniem określanym każdorazowo przez Przewoźnika realizującego dany kurs;

c)     w przypadku biletów skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych mogą zostać wydane wtórnik lub zaświadczenie na wniosek właściciela po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez kierownictwo przedsiębiorstwa po uiszczeniu dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia.

d)     osobom powyżej 70 roku życia, osobom z widoczną niepełnosprawnością ruchową, kobietom w ciąży oraz osobom z dziećmi do lat 3, przysługuje prawo zakupu biletu poza kolejnością;

e)     po zakupie biletu i odejściu od okienka kasy Dworca, podróżny może zwrócić bilet na podstawie złożonej reklamacji biletowej;

f)      zwrot należności za bilet jednorazowy zakupiony w kasach Dworca przysługuje wyłącznie w przypadku:

       niezrealizowane przez Przewoźnika zaplanowanego kursu – w wysokości 100% wartości biletu,

       rezygnacji pasażera z zaplanowanego przejazdu z uwagi na opóźnienie w podstawieniu Autobusu ponad 60 minut - w wysokości 100% wartości biletu,

       rezygnacji pasażera z przejazdu przed planowanym odjazdem Autobusu – w wysokości 80% wartości biletu ( w tym przypadku PKS Elbląg przysługuje opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny brutto biletu zwracanego),

       zamiany biletu na inny późniejszy termin tego samego kursu i tego samego przewoźnika przed planowanym odjazdem Autobusu -  w wysokości 100% wartości biletu;

g)     decyzję o dokonaniu zwrotu odpowiedniej należności za bilet w innych przypadkach niż określone powyżej dokonuje Przewoźnik na wniosek pasażera złożony w reklamacji biletowej, po uprzednim poświadczeniu przez kierowcę lub pracownika Dworca niewykorzystania biletu;

h)     nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego, zniszczone, wyblakłe, zwracane odpowiednio po terminie ich ważności lub po odjeździe Autobusu, w którym winne być wykorzystane.

2)    Sprzedaż biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów – na zasadach określonych w „Regulaminie Internetowej Sprzedaży Biletów w ramach serwisu   https://mobile.e-podroznik.pl”. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu lub zmiany umowy przewozu oraz braku realizacji kursu przez Przewoźnika stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu;

3)     Informację dla podróżnych w okienku informacji oraz w kasach biletowych w zakresie:

a)     odjazdów i przejazdów Autobusów z Dworca,

b)     ulg ustawowych i handlowych stosowanych w komunikacji autobusowej,

c)     cen biletów w kursach odjeżdżających z Dworca,

d)     przyjmowania reklamacji.

3.    Pasażerowie niepełnosprawni oraz pasażerowie z ograniczoną możliwością poruszania się mają prawo do uzyskania od służb Dworca pomocy w związku z korzystaniem z jego usług. W tym celu pasażer powinien skontaktować się z Dyspozytorem – Dyżurnym Ruchu.

 

§ 2 Informacje dotyczące usług dostępnych dla podróżnych

 1.   Podróżny ma prawo do:

 a)  otrzymania pełnej informacji o usługach przewozowych;

 b)  przewozu bagażu na warunkach określonych w regulaminie przewozów Przewoźnika realizującego dany kurs;

 c)   odstąpienia od umowy przewozu i otrzymania zwrotu kosztu biletu na zasadach określonych w Regulaminie;

 d)  zmiany trasy podróży;

 e)  złożenia skargi lub reklamacji do administracji Dworca na usługi Dworca lub do Przewoźnika realizującego dany kurs;

 f)    ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2.   Podróżny ma obowiązek:

 a)  przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przestrzegać mających zastosowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 b)  po dokonaniu zakupu biletu przed odejściem od kasy – sprawdzić prawidłowość wydanego biletu;

 c)   uregulować wszelkie opłaty dodatkowe, kary lub inne zobowiązania wobec PKS Elbląg w szczególności należne odszkodowania.

 3.   Podróżny odpowiada za dokonane przez siebie oraz osoby lub zwierzęta pozostające pod jego bezpośrednia opieką uszkodzenia urządzeń Dworca i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej rzeczywiście wyrządzonej szkodzie.

 

§ 3 Skargi i reklamacje

 1.   Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące usług świadczonych na Dworcu, w tym procesu kasowej sprzedaży biletów winny być składane w terminie 14 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości, w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. , Al. Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg lub w formie elektronicznej na adres email: pks@pks.elblag.pl . Reklamacja będzie rozpoznana przez PKS Elbląg niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu w przypadku wezwania do uzupełnienia braków reklamacji.

 2.   Reklamacje dotyczące sprzedawanych biletów (tzw. reklamacje biletowe) są regulowane regulaminami przewozów Przewoźników, których kurs lub bilet jest objęty daną reklamacją. Reklamacje biletowe są przekazywane do rozpoznania bezpośrednio Przewoźnikom.

 3.   Złożenie reklamacji z wykorzystanie, środków komunikacji elektronicznej oznacza zgodę pasażera na doręczenie przez PKS Elbląg lub odpowiednio przez Przewoźnika:

1)     potwierdzenia wpływu złożonej reklamacji (w terminie 7 dni od dnia jej wpływu),

2)     odpowiedzi na reklamację lub

3)     wezwania do uzupełnienia braków reklamacji

            na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, o ile w treści reklamacji nie umieszczono żądania udzielenia odpowiedzi lub doręczenia wezwań w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.

 

 

III.   ZASADY KORZYSTANIA Z DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW ORAZ INNYCH KORZYSTAJĄCYCH

 

§ 1 Uprawnienia do wjazdu ma teren Dworca

1.    Do wjazdu na teren Dworca uprawnione są:

a)     pojazdy Przewoźników, którzy zawarli z PKS Elbląg stosowne umowy lub porozumienia.

b)     pojazdy należące do PKS Elbląg;

c)     pojazdy korzystające, w tym pojazdy;

       najemców lokali znajdujących się na terenie Dworca, na podstawie zawartych umów lub karnetów,

       podmiotów wykonujących usługi na rzecz tych najemców, służące do zaopatrzenia , napraw, konserwacji, na czas niezbędny do realizacji tych funkcji, na podstawie zawartych umów,

       Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandamerii Wojskowej, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowego, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, agencji ochrony „JUPI” i innych służb publicznych,

       pracowników PKS Elbląg, na podstawie wydanych kart parkingowych.

Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na drogach wewnętrznych Dworca podlegają przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz postanowieniom Regulaminu.

2.    Szczegółowe zasady ruchu, parkowania pojazdów oraz miejsc parkingowych płatnych na terenie Dworca określone są w Regulaminie parkingu podmiotu zarządzającego zgodnie z umową najmu (tj. np.: APCOA) który jest umieszczony na terenie dworca autobusowego przez Zarządcę parkingu.

 

 

§ 2 Usługi świadczone na rzecz Przewoźników oraz rodzaje i wysokości opłat

1.    Korzystanie z infrastruktury Dworca przez Przewoźnika wymaga zawarcia z PKS Elbląg stosownej umowy, w ramach której PKS Elbląg świadczy odpłatnie następujące usługi:

1)     udostpnianie stanowisk do odpraw Autobusów na poniższych zasadach:

a)     postój na stanowisku przyjazdowym dla autobusów komunikacji krajowej i międzynarodowej dozwolony jest jedynie na czas nieprzekraczający 15 minut – niezbędny do wyjścia pasażerów z pojazdu i wydania bagaży podróżnych z luków bagażowych;

b)     postój Autobusów kursów przelotowych w celu oczekiwania na pasażerów w przerwie w podróży może być realizowany  na wyznaczonych stanowiskach do odbywania przerwy w podróży nie dłużej niż 20 minut,

c)     czas postoju Autobusu na stanowisku odjazdowym w komunikacji krajowej w celu zabrania pasażerów nie może przekroczyć 15 minut;

d)     czas postoju Autobusu na stanowisku odjazdowym komunikacji międzynarodowej w celu zabrania pasażerów nie może przekroczyć 30 minut;

e)     czas postoju Autobusu na stanowisku odjazdowym w przewozach okazjonalnych nie może przekroczyć 30 minut na zabranie pasażerów;

f)      czas postoju Autobusu na stanowisku przyjazdowym w przewozach okazjonalnych nie może przekroczyć 10 minut na wysadzanie pasażerów.

2)     Umieszczenie w Hali Dworca i na stanowiskach odpraw autobusów informacji o odjazdach i przyjazdach autobusów, zgodnie z przedłożonym przez Przewoźnika zatwierdzonym rozkładem jazdy, w terminach określonych w  Rozporządzaniu Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia  kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tekst jednolity Dz.U.2018.202 tj. z dnia 24.01.2018 r. z późn. zm.). Za dodatkową opłatą możliwe jest zamieszczenie rozkładu jazdy również w innych miejscach;

3)     informowanie pasażerów za pomocą dworcowego systemu audiofonicznego o godzinach odjazdów Autobusów;

4)     udostępnianie miejsc do parkowania.

2.    Na podstawie umowy agencyjnej PKS Elbląg może również świadczyć usługi w zakresie sprzedaży w imieniu i na rzecz Przewoźnika biletów pasażerom na podstawie cenników otrzymanych każdorazowo od Przewoźnika oraz zwrotu pasażerowi należności w przypadku rezygnacji z przewozu przed jego rozpoczęciem, zmiany umowy przewozu albo niezrealizowania przez Przewoźnika zaplanowanego kursu. Umowa agencyjna określa szczegółowo zasady świadczenia ww. usług oraz wysokość i  zasady płatności wynagrodzenia PKS Elbląg.

 

§ 3 Zgoda na korzystanie z infrastruktury Dworca Autobusowego

1.    Na okoliczność potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z Dworca przez Przewoźnika, stanowiącego podstawę do ubiegania się przez tego Przewoźnika o wydanie przez właściwy organ zezwolenia uprawniającego do wykonywania regularnego przewozu osób na linii komunikacyjnej w autobusowym transporcie drogowym w zakresie danego rozkładu jazdy, PKS Elbląg wydaje zgodę na korzystanie z infrastruktury Dworca (wraz z uzgodnionym rozkładem jazdy).

2.    Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest wydawana na wniosek Przewoźnika. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. , Al. Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg lub w formie elektronicznej na adres email: pks@pks.elblag.pl, każdorazowo w przypadku ubiegania się o uzyskanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia uprawniającego do wykonania regularnego przewozu osób na linii komunikacyjnej w autobusowym transporcie drogowym lub zmianę/przedłużenie terminu ważności wydanej przez PKS Elbląg.

3.    PKS Elbląg rozpoznaje wniosek Przewoźnika możliwie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu pełnego wniosku z wymaganymi załącznikami. W wyniku rozpoznania wniosku PKS Elbląg może:

1)     wydać zgodę na korzystanie z infrastruktury Dworca zgodnie z wnioskiem Przewoźnika w przypadku pełnej akceptacji załączonego przez Przewoźnika do wniosku rozkładu jazdy;

2)     przedstawić Przewoźnikowi propozycję zmian do rozkładu jazdy warunkujące jego akceptację przez PKS Elbląg, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem. W takim wypadku Przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć zmieniony rozkład jazdy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji PKS Elbląg, przy czym:

a)     jeśli zmieniony rozkład jazdy jest zgodny ze zmianami proponowanymi przez PKS Elbląg – PKS Elbląg wydaję zgodę na korzystanie z infrastruktury Dworca zgodnie ze zmienionym rozkładem;

b)     jeśli zmieniony rozkład jazdy nie jest zgodny ze zmianami proponowanymi przez PKS Elbląg – PKS Elbląg ponownie rozpatruje wniosek Przewoźnika z uwzględnieniem nowego rozkładu;

c)     jeśli Przewoźnik nie przedstawi zmienionego rozkładu jazdy w ww. terminie – PKS Elbląg odmówi wydania zgody. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 4 Zasady korzystania z infrastruktury Dworca przez Przewoźników

1.    W zakresie korzystania z infrastruktury Dworca Przewoźnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.    Przewoźnik ma obowiązek przekazać obsłudze Dworca informacje o:

1)     terminie rozpoczęcia wykonywania kursu, wszelkich zmianach dotyczących kursu, czasowym zawieszeniu kursu lub jego całkowitej likwidacji (bezterminowej rezygnacji z wykonywania kursu). Informację taką należy zgłosić nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowaną data rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia lub likwidacji kursu, chyba że umowa pomiędzy Przewoźnikiem a PKS Elbląg przewiduje inne terminy. W zgłoszeniu Przewoźnik jest zobowiązany wskazać datę rozpoczęcia, zmiany lub likwidacji kursu lub okres zawieszenia kursu;

2)     jednorazowym odwołaniu kursu. Informację taką należy przesłać do PKS Elbląg w formie elektronicznej na adres dyspozytor@pks.elblag.pl;

3)      opóźnieniu kursu powyżej 15 minut. Informację taką należy przekazać do Dyżurnego Ruchu Dworca osobiście lub telefonicznie na numer 239-62-03.

3.    W przypadku dokonania likwidacji kursu (bezterminowej rezygnacji z wykonywania kursu), zgodnie  z ust. 2 pkt 1) powyżej, wznowienie realizacji kursu wzmaga uzyskania nowej zgody na korzystanie z infrastruktury Dworca.

4.    W przypadku dokonania zawieszenia kursu, zgodnie z ust. 2 pkt 1) powyżej, wznowienie realizacji kursu w terminie wskazanym w zawiadomieniu nie wymaga uzyskania nowej zgody na korzystanie z infrastruktury Dworca, o ile w okresie zawieszenia kursu Przewoźnik uiszcza opłatę, zgodnie z ustalonym cennikiem.

 

§ 5 Miejsce postojowe na terenie Dworca

1.    Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone na postój Autobusów i innych pojazdów, oznaczone właściwym znakiem.

2.    Korzystanie z miejsc postojowych jest odpłatne.

3.    Pozostawienie Autobusu lub innego pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby PKS Elbląg do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu. PKS Elbląg nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

4.    W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:

a)     magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

b)     tankowanie pojazdów;

c)     mycie i odkurzanie (wnętrza kabin) pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi;

d)     wymiana wody chłodzącej, roztankowanie paliwa lub oleju;

e)     wykonywanie napraw i opróżnianie toalet;

f)      pozostawianie nieczystości;

g)     przyjmowanie paczek, wysadzanie pasażerów, odprawa pasażerów, ładowanie i wydawanie bagażu lub paczek;

h)     prowadzenie sprzedaży, czy dystrybucji jakichkolwiek produktów, w tym biletów na przewóz osób.

5.    Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia kierownictwa Dworca i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

 

 

IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.

 

 

 

                                                           Prezes Zarządu

                                                                                         PKS Elbląg Sp. z o.o.

                                                                                         Władysław Brachun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania z Dworca Autobusowego PKS Elbląg Sp. z o.o.

 

ZASADY WJAZDU I RUCHU NA TERENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS ELBLAG

 

I.   RUCH PIESZYCH

1.    Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,

2.    Pieszy przechodzący przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz , z zastrzeżeniem ust 3. i 4, korzystać z przejść dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

3.    W przypadku przejść dla pieszych usytuowanych w sąsiedztwie stanowisk odjazdowych, przechodzenie  do i z przystanku jest dozwolone tylko po tych przejściach.

4.    Zabrania się:

a)     wchodzenia na jezdnię, w szczególności wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b)     wychodzenia spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

c)     przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

d)     przebiegania przez jezdnię;

e)     przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

 

II.   RUCH POJAZDÓW

1.    Na terenie Dworca obowiązuje ograniczenie prędkości prędkości do 20 km/h zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

2.    Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

3.    Jeżeli uczestnik ruchu spowodował zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązany przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mógł tego uczynić, powinien o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

4.    Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawnych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

5.    Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

6.    Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

7.    Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie pracownik zarządu drogi.

8.    Ruch pojazdów na terenie Dworca odbywa się wg zasad:

1)     Kierujący pojazdem:

a)     obowiązany jest jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni;

b)     jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa,

c)     zbliżając się do oznaczonych stanowisku autobusowych na terenie Dworca, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu Autobusem włączenie się do ruchu;

d)     przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;

e)     przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;

f)      przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, upewnić się czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby;

g)     zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2)     Kierującemu pojazdem zabrania się:

a)     wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

b)     omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

c)     jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

3)     Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów PKS Elbląg.

4)     Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

9.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale, mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.

 

III.   RUCH AUTOBUSÓW

1.    Autobusy mają prawo wjazdu na teren Dworca w ramach uzgodnionego z PKS Elbląg rozkładu jazdy lub w celu skorzystania z usług dodatkowych, świadczonych przez PKS Elbląg na terenie Dworca.

2.    Kierowca Autobusu, który wjeżdża na teren Dworca ma obowiązek:

a)     Osobiście lub telefonicznie zgłosić przybycie Dyżurnemu Ruchu Dworca, w celu zarejestrowania wykonywanego kursu lub odprawy okazjonalnej i uzyskania dyspozycji dotyczącej dalszego postępowania; zgłoszenie telefoniczne na numer 239-62-03ł

b)     Korzystać z infrastruktury Dworca zgodnie z otrzymaną dyspozycją, która określa:

       warunki dodatkowej obsługi w zakresie mycia, sprzątania i tankowania autobusu, usuwania śmieci;

       czas i miejsce podstawienia autobusu w celu dokonania odprawy podróżnych w kursie wyjazdowym;

c)     Wykonywać polecenia kierownictwa Dworca i służb porządkowych, dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, odprawy stanowiskowej i obsługi podróżnych, parkowania Autobusów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

           

III.   RUCH AUTOBUSÓW

§ 1

1.    Z chwilą wjazdu na teren Dworca, użytkownik zawiera z PKS Elbląg umowę korzystania z parkingu, akceptuje warunki Regulaminu (w tym niniejszego załącznika nr 1) oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.    Umowa korzystania z parkingu, o której mowa w ust. 1 powyżej, obowiązuje do chwili wyjazdu z terenu Dworca, z zastrzeżeniem wzajemnego uregulowania wszelkich zobowiązań.

 

§ 2

1.    Miejsca postojowe wyznaczone na terenie Dworca do parkowania pojazdów nie są parkingiem strzeżonym.

2.    Zawarcie umowy korzystania z parkingu, o której mowa w §1 ust. 2 powyżej,nie powoduje powstania po stronie PKS Elbląg zobowiązania do pilnowania pojazdu, jego wyposażenia i pozostawionego w nim mienia, a PKS Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia z winy innych użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej.

§ 3

1.    Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych nalicza się zgodnie z regulaminem parkingu.

2.    Opłata naliczana w systemie godzinowym pobierana jest w samoobsługowej kasie automatycznej, bądź też po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego rejestru wjazdów i wyjazdów, zgodnie z zawartymi umowami.

3.    Na podstawie paragonu Użytkownik, w terminie 7 dni od daty jego opłacenia, może otrzymać fakturę VAT.

§ 4

Z opłat parkingowych zwolnione są pojazdy służb ratowniczych będące w akcji, pojazdy służb ochrony porządku publicznego (Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Izby Celnej itp.), wjeżdżające na teren parkingu w celach służbowych oraz pojazdy kierowane przez bądź przewożące funkcjonariuszy publicznych.

§ 5

            Na terenie Dworca znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla samochodów      osobowych i dostawczych oraz Autobusów.

 

§ 6

1.    Wwiezienie lub przeholowanie na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania się wymaga zgody Kierownika Dworca PKS Elbląg lub wyznaczonego przez niego pracownika.

2.    Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące lub radioaktywne, jak również innych pojazdów, przewożących nieodpowiednio zabezpieczone materiały niebezpieczne jest zabroniony poza pojazdami z zaopatrzeniem na rzecz PKS Elbląg.

 

§ 7

            Na terenie parkingu, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego      oraz znaków drogowych pionowych i poziomych na całym terenie Dworca, jak również poleceń             upoważnionych pracowników PKS Elbląg, ochrony Dworca oraz funkcjonariuszy Policji, Straży   Miejskiej, Straży Granicznej oraz innych służb ochrony porządku publicznego.

 

§ 8

1.    W czasie parkowania, użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd na jednym miejscu postojowym.

2.    W przypadku jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie Dworca lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, PKS Elbląg ma prawo wezwać Straż Miejską w celu odholowania pojazdu na wyznaczone w tym celu miejsce na koszt użytkownika.

3.    Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, wyrządzone PKS Elbląg oraz osobom trzecim na terenie Dworca.

4.    W przypadku dojścia na terenie Dworca do zdarzenia, z którego wynikałaby po stronie użytkownika odpowiedzialność, o której mowa w ust.3, jest on zobowiązany do powiadomienia Kierownika Dworca, Dyżurnego Ruchu Dworca lub pracowników ochrony o tym fakcie, jak również przekazania PKS Elbląg wyjaśnień w formie pisemnej.

 

§ 9

1.    PKS Elbląg zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do parkingu użytkownikowi w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

2.    W przypadku Przewoźników, PKS Elbląg może zablokować dostęp do parkingu w przypadku wygaśnięcia otrzymanych przez użytkownika zezwoleń na prowadzenie takiej działalności, bądź zalegania w płatnościach na rzecz PKS Elbląg wynikających z obowiązujących umów.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystania z Dworca Autobusowego PKS Elbląg Sp. z o.o.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych osób korzystających z Dworca jest PKS Elbląg.

2.    Dworzec objęty jest systemem monitoringu:

a)     monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

b)     podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa;

c)     zapisy z monitoringu przechowywane będą do 14 dni;

d)     odbiorcami danych osobowych uczestników ruchu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

e)     osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

f)      osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.    Dane osobowe podróżnych mogą być pozyskiwane podczas zakupu biletu, jeżeli Przewoźnik wymaga wskazania ich w treści biletu a także na potrzeby procesu reklamacyjnego.

4.    Podane przez podróżnego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     art. 6 ust1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu

2)     art. 6 ust1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Przewoźnika, co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Przewoźnika, na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

3)     art. 6 ust1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przyjmowania  i rozpoznawania reklamacji dotyczących procesu sprzedaży biletu oraz przyjmowania reklamacji usług przewozowych

5.    Dane osobowe mogą być powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z PKS Elbląg , w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, finansowo-księgowe, prawne itp.

6.    Dane osobowe będą przechowywane od momentu zakupu biletu autobusowego za pośrednictwem PKS Elbląg maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

7.    Podróżnemu przysługuje prawo do:

a)     żądania od PKS Elbląg dostępu do danych osobowych  podróżnego, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, o ile spełnione są przesłanki usunięcia danych;

b)     do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu za pośrednictwem serwisu;

c)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych podróżnego przez PKS Elbląg.

8.    Zgodnie z art. 16 ust 3 ustawy Prawo przewozowe na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe podróżnego (np., imię, nazwisko), jeżeli jest to niezbędne dla Przewoźnika w regularnym przewozie osób. W przypadku, gdy określony Przewoźnik,od którego podróżny zakupuje za pośrednictwem PKS Elbląg bilet, wymaga umieszczenia takich danych, nie podanie danych może uniemożliwić zakup biletu.

9.    Kontakt w kwestii ochrony danych osobowych: pks@pks.elblag.pl

 

 

 

 

                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                          PKS Elbląg Sp. z o.o.

                                                                                                          Władysław Brachun