Okręgowa stacja kontroli

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. jest właścicielem trzech Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów będących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Stacje wyposażone są w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne-pomiarowe. Wykonamy profesjonalne badania diagnostyczne Twojego pojazdu w oparciu o sprzęt komputerowy najnowszej generacji renomowanych marek.

Dziękujemy za zaufanie i sympatię wszystkim naszym dotychczasowym klientom. Zapraszamy do korzystania z naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW NE/001 W ELBLĄGU

Plac Dworcowy 4 (teren dworca PKS)
godziny otwarcia:
 • poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00, 
 • sobota: 07:00 - 15:00
Telefon (55) 239-62-13
 

2. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW NBR/005 W BRANIEWIE

ul. Przemysłowej (teren bazy PKS)
godziny otwarcia:
 • poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00,
 • sobota:  08:00 - 15:00.
Telefon (55) 239-62-87
 

3. STACJA KONTROLI POJAZDÓW NLI/002 W ORNECIE

ul. 1 Maja 78 (teren bazy PKS)
godziny otwarcia:
 • poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00,
 • sobota: 07:00 - 15:00 .
Telefon (55) 239-62-36
 

Oferujemy pełną gamę badań technicznych pojazdów mechanicznych wszelkich typów:

 • A-motocykle i motorowery; 

 • B-pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;

 • C-pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 16t; 

 • CC-pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t 

 • D-autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t;

 • T-ciągniki rolnicze;

 • E-przyczepy, naczepy przeznaczone do łaczenia z pojazdami silnikowymi.


Cennik badań technicznych

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy           

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

-przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

Dz.U. 2012 poz. 996 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

36,00

2.8

geometrii kół jednej osi

40,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł 

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

4.1

okreśone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

 

 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego

120,00

 

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów 

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00

 

Objaśnienia

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
 2. Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga. Użyte w tekście skróty oznaczają:

 • m.w. - masa własna pojazdu,
 • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.