Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

PKS Elbląg - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Strona główna
Menu

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. jest właścicielem trzech Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów będących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Stacje wyposażone są w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne-pomiarowe. 

Wykonanywanie badań technicznych pojazdów kat.:

   

 A -

motocykle i motorowery;

 B -

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;

 C -

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 16t;

 CC-

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t;

 D -

autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t;

 T -

ciągniki rolnicze;

 E -

przyczepy, naczepy przeznaczone do łaczenia z pojazdami silnikowymi.

     
   Dz.U. 2012 poz. 996
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Czytaj w formacie PDF)
 
   Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Czytaj w formacie PDF)

 

 

        1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów NE/001 w Elblągu

Plac Dworcowy 4 (teren dworca PKS)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00, sobota: 07:00 - 15:00.

Telefon (55) 239-62-13

 

2. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów NBR/005 w Braniewie

ul. Przemysłowej (teren bazy PKS)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 08:00 - 17:00, sobota:  08:00 - 15:00.

Telefon (55) 239-62-87

 

3. Stacja Kontroli Pojazdów NLI/002 w Ornecie

ul. 1 Maja 78 (teren bazy PKS)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 07:00 - 20:00, sobota: 07:00 - 15:00 .

Telefon (55) 239-62-36

 

CENNIK BADAŃ TECHNICZNYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

 

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)

98,00 zł

1.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.22

- motorower

50,00 zł

1.23

- pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00 zł

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 

2.1

- skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.4

- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

- toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

- poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

- geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

- działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

- wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

4.1

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00 zł

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00 zł

5.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.2

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00 zł

6.4

- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00 zł

6.8

- o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.9

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00 zł

6.9

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00 zł

6.10

- w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00 zł

6.11

- pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.12

- dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego

120,00 zł

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 

7.1

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00 zł

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00 zł

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00 zł

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

41,00 zł

7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)

41,00 zł

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

- wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

7.10

- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00 zł

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2) Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.